Luento: Luonto henkisen viisauden opettajana

Kesto 1-2 tuntia

Luento käsittelee luonnon vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tarkastelee erityisesti luonnon ja henkisyyden välistä yhteyttä. Luonnon ja henkisyyden yhteys on kiinnostava ja potentiaalinen, mutta vielä toistaiseksi melko vähän tutkittu näkökulma luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Luento kutsuu kuulijoita tutkimaan erilaisia tapoja, joilla luonto puhuttelee ihmisen sielua.

Luennollani tarkastelen, miten luonto ja henkisyys liittyvät yhteen ja miten ne voivat yhdessä edistää ihmisen hyvinvointia. Tutkimusten perusteella luonnon on mm. havaittu aktivoivan ihmisen henkisiä voimavaroja ja vaalivan yhteyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kaiken olevaisen kanssa. Itse olen pohtinut paljon sitä, miten ihminen voi luonnossa oleskellessaan löytää luonnosta vertauskuvia ja vastauksia ihmisyyteen ja elämän peruskysymyksiin liittyen. Luontoa havainnoimalla voi loppujen lopuksi ymmärtää kaiken olennaisen elämästä. Tänä päivänä tarjolla on paljon tietoa, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Itse ajattelen, että on tärkeää tuoda tiedon rinnalle viisautta. Luonto voi olla väylämme ikiaikaiseen, universaaliin viisauteen. Esittelen luennollani havaintojani siitä, miten luonto ohjaa ihmistä kauniisti kohti levollisempaa, syvälllisempää ja sielukkaampaa elämää.

Luennon teemoihin voi myös tutustua artikkelissani ”Luonto puhuttelee ihmisen sielua”, joka on julkaistu keväällä 2019 Vaasan yliopiston julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Vaasan yliopiston verkkosivuilla. Linkki julkaisuun löytyy täältä

Haluttaessa luennon yhteydessä voin järjestää myös työpajan Luonnon viesti minulle.